શ્રી કનુભાઈ દેવાભાઈ બામણ

રસોયા

મેં ગ્રામ્ય વિસ્તારના શાળામાં અભ્યાસ કર્યો હતો. 1990માં એસ.એસ.સી. પાસ કર્યું. તા. 1-1-97થી શ્રી રામકૃપા ઉ.બુ. આશ્રમશાળા આશ્રમશાળામાં મુખ્ય રસોયા તરીકે સેવા બજાવું છું.

શૈ.લાયકાત

:

એસ.એસ.સી.પાસ

પોતાની ફરજ શરુ કર્યાની તારીખ

:

01/01/1997

જન્મ તારીખ

:

01/06/1972