શ્રી પ્રતાપસિહ કુકાભાઈ નળવાયા

રસોડા નોકર

મે ગ્રામ્ય વિસ્તારના શાળામાં અભ્યાસ કર્યો હતો. 1982માં એસ.એસ.સી. પાસ કર્યું.તા. 5-12-86 થી શ્રી રામકૃપા ઉ.બુ.આશ્રમશાળામાં રસોડામાં નોકર તરીકે સેવા બજાવું છું.

શૈ.લાયકાત

:

એસ.એસ.સી.પાસ

પોતાની ફરજ શરુ કર્યાની તારીખ

:

05/12/1986

જન્મ તારીખ

:

10/10/1964