શ્રી સ્નેહલ રસિકલાલ દેસાઈ

મદદનીશ શિક્ષક

પગાર ધોરણ :- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

બિન પછાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.Sc - આંકડાશાસ્ત્ર

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - ગણિત,વિજ્ઞાન

નિમણૂક તારીખ

:

૧૫-૦૨-૮૮

જન્મ તારીખ

:

૨૯-૦૫-૬૪

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૦૫-૨૦૨૨

એમ્પલોઈ નંબર

:

1289

જી.પી.એફ નંબર

:

3865