શ્રીમતી સુરેખાબેન મોતિસિંહ ધાનકી

શિક્ષણ સહાયક

પગાર ધોરણ :- ૩૫૦૦,ફિક્સ

જાતિ

:

બક્ષીપંચ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A -અંગ્રેજી

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - અંગ્રેજી,સંસ્કૃત

નિમણૂક તારીખ

:

૦૨-૦૮-૨૦૦૭

જન્મ તારીખ

:

૧૦-૦૬-૮૪

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૪૨

એમ્પલોઈ નંબર

:

3917

જી.પી.એફ નંબર

: