શ્રીમતી લક્ષ્મીબહેન અમરસિંહ પડવાલ

શિક્ષણ સહાયક

પગાર ધોરણ :- ૩૫૦૦,ફિક્સ

જાતિ

:

બક્ષીપંચ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.Sc - કેમેસ્ટ્રી

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - ગણિત,વિજ્ઞાન

નિમણૂક તારીખ

:

૧૮-૦૭-૨૦૦૮

જન્મ તારીખ

:

૨૯-૧૦-૮૬

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૪૪

એમ્પલોઈ નંબર

:

6089

જી.પી.એફ નંબર

: