શ્રી નિલેષકુમાર અમરસિંહ ચૌહાણ

શિક્ષણ સહાયક

પગાર ધોરણ :- ૩૫૦૦,ફિક્સ

જાતિ

:

બક્ષીપંચ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A - અંગ્રેજી

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.P.Ed - શા. કે

નિમણૂક તારીખ

:

૦૪-૦૮-૨૦૦૮

જન્મ તારીખ

:

૦૩-૧૦-૮૦

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦3૮

એમ્પલોઈ નંબર

:

6109

જી.પી.એફ નંબર

: