શ્રીમતી પ્રવિણાબેન દલાભાઈ વલવાઈ

મદદનીશ શિક્ષક

પગાર ધોરણ :- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

અનુ.જનજાતિ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A - સંસ્કૃત

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - સંસ્કૃત,હિન્દી

નિમણૂક તારીખ

:

૦૬-૦૪-૯૯

જન્મ તારીખ

:

૦૯-૦૯-૭૪

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૩૨

એમ્પલોઈ નંબર

:

3169

જી.પી.એફ નંબર

:

2592