શ્રી રાજેશકુમાર પ્રભુદાસ પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

પગાર ધોરણ :- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

બિન પછાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A - હિન્દી

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

D.B Ed - હિન્દી,સંસ્કૃત

નિમણૂક તારીખ

:

૦૭-૦૪-૨૦૦૦

જન્મ તારીખ

:

૦૧-૦૬-૭૫

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૩૩

એમ્પલોઈ નંબર

:

3207

જી.પી.એફ નંબર

: