શ્રીમતી રીટાબેન અમરસિંહ પડવાલ

મદદનીશ શિક્ષક

પગાર ધોરણ :- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

બક્ષીપંચ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A - હિન્દી

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

TT.NC - ઉદ્યોગ,શિવણ

નિમણૂક તારીખ

:

૦૭-૦૪-૨૦૦૦

જન્મ તારીખ

:

૧૪-૦3-૭૪

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૩૨

એમ્પલોઈ નંબર

:

3208

જી.પી.એફ નંબર

: