શ્રી અમરસિંહ રૂપસિંહ રાઠોડ

મદદનીશ શિક્ષક

પગાર ધોરણ :- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

અનુ.જનજાતિ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A - સમાજ નવરચના

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.R.S - શા. કે

નિમણૂક તારીખ

:

૦૧-૦૮-૨૦૦૦

જન્મ તારીખ

:

૦૧-૦૬-૭૫

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૦૫-૨૦૩૩

એમ્પલોઈ નંબર

:

3232

જી.પી.એફ નંબર

: