શ્રી ઈન્દ્રસિંહ પુષ્પતસિંહ ઠાકોર

મદદનીશ શિક્ષક

પગાર ધોરણ :- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

બિન પછાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A - તત્વજ્ઞાન

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - સમાજશાસ્ત્ર,ગુજરાતી

નિમણૂક તારીખ

:

૧૮-૦૭-૨૦૦૧

જન્મ તારીખ

:

૨૪-૦૮-૭3

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૩૧

એમ્પલોઈ નંબર

:

3239

જી.પી.એફ નંબર

: