શ્રી ફુલાભાઈ સગુભાઈ બારીઆ

મદદનીશ શિક્ષક

પગાર ધોરણ :- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

બક્ષીપંચ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A - ગુજરાતી

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - ગુજરાતી,હિન્દી

નિમણૂક તારીખ

:

૧૮-૦૨-૨૦૦૨

જન્મ તારીખ

:

૦૧-૦૪-૭૧

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૦૫-૨૦૨૯

એમ્પલોઈ નંબર

:

3370

જી.પી.એફ નંબર

: