શ્રી લક્ષ્મીદાસ જવરભાઈ પટેલ

આચાર્ય

પગાર ધોરણ :-   ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

બિન પછાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.Sc - કેમેસ્ટ્રી

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - ગણિત,વિજ્ઞાન

નિમણૂક તારીખ

:

૩૦-૦૮-૧૯૮૦/ ૨૩-૦૯-૯૫

જન્મ તારીખ

:

૦૧-૦૫-૫૭

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૦૫-૨૦૧૫

એમ્પલોઈ નંબર

:

1282

જી.પી.એફ નંબર

:

2190