શ્રી સુરેશભાઈ માનાભાઈ પરમાર

શિક્ષણ સહાયક

પગાર ધોરણ :- ૪૫૦૦,ફિક્સ

જાતિ

:

અનુ.જાતિ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A - ઈતિહાસ

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - સ.વિધા,હિન્દી

નિમણૂક તારીખ

:

૧૨-૦૬-૨૦૦૬

જન્મ તારીખ

:

૧૧-૦૪-૭૯

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૦૫-૨૦૩૭

એમ્પલોઈ નંબર

:

3831

જી.પી.એફ નંબર

: