શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન મીઠાલાલ પ્રજાપતિ

શિક્ષણ સહાયક

પગાર ધોરણ :- ૪૫૦૦,ફિક્સ

જાતિ

:

બક્ષીપંચ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A - ગુજરાતી

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - ગુજરાતી,સંસ્કૃત

નિમણૂક તારીખ

:

૧૨-૦૬-૨૦૦૬

જન્મ તારીખ

:

૦૬-૦૪-૭3

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૦૫-૨૦૩૧

એમ્પલોઈ નંબર

:

3832

જી.પી.એફ નંબર

: