શ્રી સંજયકુમાર ભગવાનદાસ પટેલ

શિક્ષણ સહાયક

પગાર ધોરણ : - ૪૫૦૦,ફિક્સ

જાતિ

:

બિન પછાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A - અંગ્રેજી

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - અંગ્રેજી

નિમણૂક તારીખ

:

૨૨-૦૧-૨૦૦૮

જન્મ તારીખ

:

૧૬-૦૭-૮૪

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૪૨

એમ્પલોઈ નંબર

:

જી.પી.એફ નંબર

: