શ્રી નરવતસિંહ ચંન્દ્રસિંહ બારીઆ

શિક્ષણ સહાયક

પગાર ધોરણ :-  ૪૫૦૦,ફિક્સ

જાતિ

:

બક્ષીપંચ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A - અર્થશાસ્ત્ર

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - અર્થશાસ્ત્ર

નિમણૂક તારીખ

:

૨૨-૦૧-૨૦૦૮

જન્મ તારીખ

:

૧૫-૦૩-૭૯

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૦૫-૨૦૩૭

એમ્પલોઈ નંબર

:

4014

જી.પી.એફ નંબર

: