શ્રી કિશોરસિંહ ઉદેસિંહ હાડા

હેડ કલાર્ક

પગાર ધોરણ :- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

બક્ષીપંચ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

નિમણૂક તારીખ

:

૧૬-૦૭-૧૯૮૧

જન્મ તારીખ

:

૦૨-૦૬-૬૩

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૨૧

એમ્પલોઈ નંબર

:

1291

જી.પી.એફ નંબર

: