શ્રી રવિન્દ્રસિંહ ફતેસિંહ હાડા

સિ. કલાર્ક

પગાર ધોરણ :- ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦

જાતિ

:

બક્ષીપંચ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

SSC Pass

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

નિમણૂક તારીખ

:

૧૬-૦૨-૯૦

જન્મ તારીખ

:

૨૮-૦૬-૬૬

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૨૪

એમ્પલોઈ નંબર

:

1292

જી.પી.એફ નંબર

: