શ્રી ભારતસિંહ લુણાભાઈ લબાના

પટાવાળા

પગાર ધોરણ :- ૪૪૪૦-૭૪૪૦

જાતિ

:

બક્ષીપંચ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

ધોરણ. ૪ Pass

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

નિમણૂક તારીખ

:

૧૧-૧૨-૮૦

જન્મ તારીખ

:

૨૬-૦૭-૫૬

નિવૃતિ તારીખ

:

૨૬-૦૭-૨૦૧૬

એમ્પલોઈ નંબર

:

જી.પી.એફ નંબર

: