શ્રી મડિયાભાઈ કાનજીભાઈ પ્રજાપતિ

પટાવાળા

પગાર ધોરણ :- ૪૪૪૦-૭૪૪૦

જાતિ

:

બક્ષીપંચ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

old SSC Pass

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

નિમણૂક તારીખ

:

૦૫-૧૦-૮૧

જન્મ તારીખ

:

૧૩-૦૨-૫૬

નિવૃતિ તારીખ

:

૧૩-૦૨-૨૦૧૬

એમ્પલોઈ નંબર

:

જી.પી.એફ નંબર

: