શ્રી સંજનસિંહ ઉદેસિંહ મેરાવત

પટાવાળા

પગાર ધોરણ :- ૪૪૪૦-૭૪૪૦

જાતિ

:

બક્ષીપંચ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

S.S.C. Fail

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

નિમણૂક તારીખ

:

૦૧-૦૮-૮૭

જન્મ તારીખ

:

૦૫-૧૦-૬૫

નિવૃતિ તારીખ

:

૦૫-૧૦-૨૦૨૫

એમ્પલોઈ નંબર

:

1295

જી.પી.એફ નંબર

: