શ્રી રીતેશકુમાર નવલસિંહ પ્રજાપતિ

સાથી સહાયક

પગાર ધોરણ :- ૧૫૦૦,ફિક્સ

જાતિ

:

બક્ષીપંચ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

H.S.C Pass

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

નિમણૂક તારીખ

:

૦૧-૦૮-૨૦૦૭

જન્મ તારીખ

:

૧3-૦3-૮૪

નિવૃતિ તારીખ

:

૧૩-૦૭-૨૦૪૪

એમ્પલોઈ નંબર

:

3918

જી.પી.એફ નંબર

: