શ્રી નરેન્દ્રકુમાર બાલાભાઈ પટેલ

સુપર વાઈઝર

પગાર ધોરણ :-  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

બિન પછાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A - ગુજરાતી

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - ગુજરાતી,હિન્દી

નિમણૂક તારીખ

:

૦૭-૧૨-૮૯

જન્મ તારીખ

:

૦૧-૦૪-૬૪

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૦૫-૨૦૨૨

એમ્પલોઈ નંબર

:

1290

જી.પી.એફ નંબર

:

4179