શ્રીમતી અનસુયાબેન ચંદુલાલ પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

પગાર ધોરણ :-  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

બિન પછાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A - ગુજરાતી

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - ગુજરાતી

નિમણૂક તારીખ

:

૧૧-૧૨-૮૦

જન્મ તારીખ

:

૦૮-૦૪-૫૩

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૦૫-૨૦૧૧

એમ્પલોઈ નંબર

:

1283

જી.પી.એફ નંબર

:

2328