શ્રી વાડીલાલ હરજીવનદાસ પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

પગાર ધોરણ :-  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

બિન પછાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A - હિન્દી

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - હિન્દી,ભૂગોળ

નિમણૂક તારીખ

:

૧૧-૧૨-૮૦

જન્મ તારીખ

:

૨૬-૦૨-૫૪

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૦૫-૨૦૧૨

એમ્પલોઈ નંબર

:

1284

જી.પી.એફ નંબર

:

2329