શ્રી અલ્કેશકુમાર રસિકલાલ શેઠ

મદદનીશ શિક્ષક

પગાર ધોરણ :- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

બિન પછાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A - ગુજરાતી

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

D.P.Ed - શા. કે

નિમણૂક તારીખ

:

૧૬-૦૬-૮૧

જન્મ તારીખ

:

૦૩-૧૧-૫૭

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૦૫-૨૦૧૫

એમ્પલોઈ નંબર

:

1285

જી.પી.એફ નંબર

:

2331