શ્રી ડાહ્યાલાલ અંબાલાલ દરજી

મદદનીશ શિક્ષક

પગાર ધોરણ - ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

બિન પછાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A - સંસ્કૃત

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - સંસ્કૃત,અંગ્રેજી

નિમણૂક તારીખ

:

૦૧-૦૭-૮૧

જન્મ તારીખ

:

૦૧-૦૬-૫૬

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૧૪

એમ્પલોઈ નંબર

:

1286

જી.પી.એફ નંબર

:

2330