શ્રી ગોરચંદભાઈ દેવાભાઈ નીસરતા

મદદનીશ શિક્ષક

પગાર ધોરણ :- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

અનુ.જનજાતિ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A - ગુજરાતી

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - ગુજરાતી,સંસ્કૃત

નિમણૂક તારીખ

:

૦૧-૦૮-૮૭

જન્મ તારીખ

:

૧૦-૦૮-૫૫

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૨૩

એમ્પલોઈ નંબર

:

1287

જી.પી.એફ નંબર

:

3862