શ્રી હિમંતસિંહ કાળુસિંહ પરમાર

મદદનીશ શિક્ષક

પગાર ધોરણ  :- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

જાતિ

:

બિન પછાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.Sc - ગણિત

વ્યવસાયિક લાયકાત

:

B.Ed - ગણિત,વિજ્ઞાન

નિમણૂક તારીખ

:

૦૧-૦૮-૮૭

જન્મ તારીખ

:

૦૫-૦૩-૬૫

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧-૦૫-૨૦૨૩

એમ્પલોઈ નંબર

:

1288

જી.પી.એફ નંબર

:

3863