પ્રકાશચંદ્ર જે. પટેલ

આચાર્યશ્રી

શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર

શૈક્ષણિક / વ્યવસાયિક લાયકાત

ક્રમ

ડીગ્રીનું નામ

મેળવેલ વર્ગ

વર્ષ

મુખ્ય વિષય

યુનિ. /બોર્ડ

બી. એસ. સી.

ત્રીજો

૧૯૮૫

ગણિત

ગુજ.યુનિવર્સીટી

બી.એડ.

બીજો

૧૯૮૭

ગણિત, વિજ્ઞાન

ગુજ.યુનિવર્સીટી

પાછલી નોકરીના કુલ વર્ષ- ૧૨ વર્ષ- ૫ માસ -૨૫ દિવસ

ક્રમ

પાછલી શાળાનું નામ અને સરનામું

નોકરીની મુદત(તારીખથી તારીખસુધી)

હોદ્રો

૧.

શ્રી એચ.એમ.શાહ હાઈસ્કુલ અને ઉ,મા,શાળા,સુણદા

૨૨/૨/૧૯૮૮ થી ૧૬/૮/૨૦૦૦

મ.શિક્ષક

એમ્પ્લોઈ નંબર

:

૩૩૬૬

જન્મતારીખ

:

૦૪/૦૯/૧૯૬૩

ઊંચાઈ

:

૫’.૬” સે.મી.

વજન

:

૬૧ કિ.ગ્રા.

બ્લડ ગ્રુપ

:

“ઓ”+

સેવિગ્ઝ બેંક ખાતા નંબર

:

૨૧૮૨

બેંકનું નામ

:

બેક ઓફ બરોડા,અંતિસર

જી.પી.એફ ખાતા નંબર

:

ઈડી/ખેડા/૩/૬૮૬૭

ઈન્કમટેક્ષ નંબર

:

એસીઝેડપીપી ૫૦૭૫ ડી

જીવન વીમા પોલીસી નંબર

:

૮૭૧૨૩૬૧૭૪

ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ નંબર

:

જીજે-૦૭/૦૦૬૫૦૪/૦૫

વાહનનો નંબર

:

જીજે ૭,બીસી- ૭૪૦૪

નોકરીમાં મૂળ જોડાયા તારીખ

:

૨૨/૨/૧૯૮૮

આ શાળામાં જોડાયા તારીખ

:

૧૭/૮/૨૦૦૦

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૦/૯/૨૦૨૧

પગાર ધોરણ

:

૬૫૦૦-૨૦૦–૧૦૫૦૦

બેઝીક પગાર

:

૭૭૦૦/-

પછીની ઈજાફા તારીખ

:

૦૧/૦૮/૨૦૦૬

કાયમી રહેઠાણનું સરનામું

:

૬/ માણેકબાગ સોસાયટી, રત્નાકર રોડ , કપડવંજ પીન કોડ -૩૮૭૬૨૦