ધાંધા મયંક મુકુન્દરાય

આસી. શિક્ષક

શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર

શૈક્ષણિક / વ્યવસાયિક લાયકાત

ક્રમ

ડીગ્રીનું નામ

મેળવેલ વર્ગ

વર્ષ

મુખ્ય વિષય

યુનિ. /બોર્ડ

બી. એસ. સી.

પ્રથમ

૨૦૦૧

ગણિત

સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.રાજકોટ

બી.એડ.

બીજો

૨૦૦૩

ગણિત, વિજ્ઞાન

ગુજ.યુનિ.અમદાવાદ

૩.

એમ.એસ.સી.

પાસ

૨૦૦૫

ગણિત

એસ.પી.યુનિ.આણંદ

પાછલી નોકરીના કુલ વર્ષ:- ૧૨ વર્ષ- ૫ માસ -૨૫ દિવસ

એમ્પ્લોઈ નંબર

:

૭૩૨૦

જન્મતારીખ

:

૨૯/૮/૮૧

ઊંચાઈ

:

૧૬૯ સે.મી.

વજન

:

૬૧ કિ.ગ્રા.

બ્લડ ગ્રુપ

:

“ઓ”+

સેવિગ્ઝ બેંક ખાતા નંબર

:

૧૦૬૮૦૫૫૮૦૬૭

બેંકનું નામ

:

એસ બી આઈ,કપડવંજ

જી.પી.એફ ખાતા નંબર

:

ઈન્કમટેક્ષ નંબર

:

જીવન વીમા પોલીસી નંબર

:

૮૭૬૯૧૮૦૨૬(૫૦,૦૦૦ ની)

ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ નંબર

:

વાહનનો નંબર

:

નોકરીમાં મૂળ જોડાયા તારીખ

:

૦૫/૧૦/૨૦૦૬

આ શાળામાં જોડાયા તારીખ

:

૦૫/૧૦/૨૦૦૬

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧/૫/૨૦૩૯

પગાર ધોરણ

:

૪૦૦૦ ફિકસ

બેઝીક પગાર

:

૭૭૦૦/-

પછીની ઈજાફા તારીખ

:

૦૧/૦૮/૨૦૦૬

કાયમી રહેઠાણનું સરનામું

:

મુ.પો.અંતિસર, તા. કપડવંજ, જિ. ખેડા.