દેસાઈ બળદેવભાઈ મેમાભાઈ

મ.શિક્ષક

શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર

શૈક્ષણિક / વ્યવસાયિક લાયકાત

ક્રમ

ડીગ્રીનું નામ

મેળવેલ વર્ગ

વર્ષ

મુખ્ય વિષય

યુનિ. /બોર્ડ

એચ. એસ. સી.

ત્રીજો

૧૯૮૯

કોમર્સ

જી.એસ.ઈ.બી.

બી.એ.

ત્રીજો

નવે.૧૯૯૨

ગુજરાતી/ઈતિહાસ

ગુજ.યુનિ.

૩.

એમ.એ.

ત્રીજો

૧૯૯૫

ગુજરાતી/ હિન્દી

ગુજ.યુનિ.

૪.

બી.એડ

પ્રથમ

૧૯૯૬

ગુજરાતી/ઈતિહાસ

ગુજ.યુનિ.


એમ્પ્લોઈ નંબર

:

૯૩૪૮

જન્મતારીખ

:

૦૧/૦૬/૧૯૭૧

ઊંચાઈ

:

૫.૮ સે.મી.

વજન

:

૬૪ કિ.ગ્રા.

બ્લડ ગ્રુપ

:

સેવિગ્ઝ બેંક ખાતા નંબર

:

૧૦૬૮૦૫૬૪૮૭૫

બેંકનું નામ

:

એસ બી આઈ,કપડવંજ

જી.પી.એફ ખાતા નંબર

:

ઈન્કમટેક્ષ નંબર

:

જીવન વીમા પોલીસી નંબર

:

૮૭૬૯૧૮૦૨૯(૫૦,૦૦૦ ની) /૮૭૬૯૧૮૦૩૦ (૧,૦૦,૦૦૦)

ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ નંબર

:

વાહનનો નંબર

:

નોકરીમાં મૂળ જોડાયા તારીખ

:

૧૦/૦૨/૨૦૦૬

આ શાળામાં જોડાયા તારીખ

:

૧૦/૦૨/૨૦૦૬

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧/૫/૨૦૨૯

પગાર ધોરણ

:

૪૦૦૦

બેઝીક પગાર

:

પછીની ઈજાફા તારીખ

:

કાયમી રહેઠાણનું સરનામું

:

મુ.પો.ગરોડ, તા. કપડવંજ, જિ. ખેડા.