પટેલ શૈશવકુમાર મંગળભાઈ

શિ.સહાયક

શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર

શૈક્ષણિક / વ્યવસાયિક લાયકાત

ક્રમ

ડીગ્રીનું નામ

મેળવેલ વર્ગ

વર્ષ

મુખ્ય વિષય

યુનિ. /બોર્ડ

એચ. એસ. સી.

પ્રથમ

૨૦૦૦

આટર્સ

જી.એસ.ઈ.બી.

બી.એ.

ત્રીજો

૨૦૦૩

અંગ્રેજી

ગુજ.યુનિ.

૩.

બી.પી.એડ

પ્રથમ

૨૦૦૫

પી.ટી

નાગપુર.યુનિ.

એમ્પ્લોઈ નંબર

:

૯૪૦૬

જન્મતારીખ

:

૨૮/૧/૧૯૮૨

ઊંચાઈ

:

૧૭૦ સે.મી.

વજન

:

૪૪ કિ.ગ્રા.

બ્લડ ગ્રુપ

:

સેવિગ્ઝ બેંક ખાતા નંબર

:

૩૩૦૦૫૪૮૭૯૦૧-૭

બેંકનું નામ

:

એસ બી આઈ,કપડવંજ

જી.પી.એફ ખાતા નંબર

:

ઈન્કમટેક્ષ નંબર

:

જીવન વીમા પોલીસી નંબર

:

૮૭૬૯૧૮૦૨૪(૫૦,૦૦૦ ની) /૮૭૬૯૧૮૦૨૫ (૧,૦૦,૦૦૦)

ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ નંબર

:

વાહનનો નંબર

:

નોકરીમાં મૂળ જોડાયા તારીખ

:

૧૨/૦૬/૨૦૦૬

આ શાળામાં જોડાયા તારીખ

:

૧૨/૦૬/૨૦૦૬

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧/૫/૨૦૪૦

પગાર ધોરણ

:

૪૦૦૦

બેઝીક પગાર

:

પછીની ઈજાફા તારીખ

:

કાયમી રહેઠાણનું સરનામું

:

મુ.પો.નરસિંહપુર, તા. કપડવંજ, જિ. ખેડા.