પટેલ સમીરકુમાર ચતુરભાઈ

જુનિયર કારકુન

શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર

શૈક્ષણિક / વ્યવસાયિક લાયકાત

ક્રમ

ડીગ્રીનું નામ

મેળવેલ વર્ગ

વર્ષ

મુખ્ય વિષય

યુનિ. /બોર્ડ

એસ.એસ.સી.

પાસ કલાસ

ઓકટો-૧૯૯૮

 

એસ.એસ.સી.બોર્ડ,વડોદરા

એચ. એસ.સી

પાસ કલાસ

માર્ચ-૨૦૦૧

સા.પ્રવાહ

ઉ.મા.શિ.બોર્ડ,ગાંધીનગર

એમ્પ્લોઈ નંબર

:

૯૧૩૪

જન્મતારીખ

:

૨૨/૧૨/૧૯૮૨

ઊંચાઈ

:

વજન

:

બ્લડ ગ્રુપ

:

સેવિગ્ઝ બેંક ખાતા નંબર

:

બેંકનું નામ

:

બેંક ઓફ બરોડા,અંતિસર

જી.પી.એફ ખાતા નંબર

:

ઈડી/ખેડા/૪/૧૮૫૫

ઈન્કમટેક્ષ નંબર

:

જીવન વીમા પોલીસી નંબર

:

ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ નંબર

:

વાહનનો નંબર

:

નોકરીમાં મૂળ જોડાયા તારીખ

:

૨૩/૨/૨૦૦૪

આ શાળામાં જોડાયા તારીખ

:

૨૩/૨/૨૦૦૪

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧/૧૨/૨૦૪૨

પગાર ધોરણ

:

૨૫૫૦-૫૫-૨૬૬૦-૬૦-૩૨૦૦

બેઝીક પગાર

:

૨૬૫૦

પછીની ઈજાફા તારીખ

:

૦૧/૦૨/૨૦૦૭

કાયમી રહેઠાણનું સરનામું

:

મુ.પો.અંતિસર, તા. કપડવંજ, જિ.ખેડા.