જમોડ ચંદુભાઈ કેહરભાઈ

શિ.સહાયક

શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર

શૈક્ષણિક / વ્યવસાયિક લાયકાત

ક્રમ

ડીગ્રીનું નામ

મેળવેલ વર્ગ

વર્ષ

મુખ્ય વિષય

યુનિ. /બોર્ડ

એચ. એસ. સી.

પ્રથમ

૧૯૯૭

આટર્સ

જી.એસ.ઈ.બી.

બી.એ.

પ્રથમ

૨૦૦૦

હિન્દી

ગુજ.યુનિ.

૩.

એમ.એ

બીજો

૨૦૦૩

હિન્દી

ગુજ.યુનિ.

૪.

બી.એડ

પ્રથમ

૨૦૦૪

હિન્દી/સંસ્કૃત

ગુજ.યુનિ.

પાછલી નોકરીના કુલ વર્ષ- ૩૧ વર્ષ

એમ્પ્લોઈ નંબર

:

૯૪૦૦

જન્મતારીખ

:

૦૧/૦૬/૧૯૭૯

ઊંચાઈ

:

૧૬૫ સે.મી.

વજન

:

૫૪ કિ.ગ્રા.

બ્લડ ગ્રુપ

:

ઓ+

સેવિગ્ઝ બેંક ખાતા નંબર

:

૩૦૦૫૪૮૭૯૮૩-૦૪

બેંકનું નામ

:

એસ બી આઈ,કપડવંજ

જી.પી.એફ ખાતા નંબર

:

ઈન્કમટેક્ષ નંબર

:

જીવન વીમા પોલીસી નંબર

:

૮૭૬૯૧૮૦૨૭ (૫૦,૦૦૦ ની) /૮૭૬૯૧૮૦૨૮ (૧,૦૦,૦૦૦)

ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ નંબર

:

જીજે-૦૧/૪૦૧૨૭૮/૦૨

નોકરીમાં મૂળ જોડાયા તારીખ

:

૧૨/૦૬/૨૦૦૬

આ શાળામાં જોડાયા તારીખ

:

૧૨/૦૬/૨૦૦૬

નિવૃતિ તારીખ

:

૩૧/૫/૨૦૩૭

પગાર ધોરણ

:

૪૦૦૦

બેઝીક પગાર

:

પછીની ઈજાફા તારીખ

:

કાયમી રહેઠાણનું સરનામું

:

મુ.સુરજગઢ, પો.ઝેઝટા, તા. વિરમગામ, જિ.અમદાવાદ. પીન કોડ -૩૮૨૧૫૦

વાહનનો નંબર

: