શ્રી શૈલેશકુમાર નારણભાઈ

પ્રિન્સિપાલ

શ્રીશૈલેશભાઇ નારણ ભાઈ પટેલ 

Qualification

:

M.Sc.,M.Ed

Date of Birth

:

૧૫/0૮ /૧૯૬૫

Date of Joining for First Job

:

૦૧.૦૭.૧૯૮૯

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૦૧.૦૪.૧૯૯૯