શ્રી ભરતકુમાર ડી . શર્મા

સુપરવાયજર

શ્રી ભરતકુમાર ડી . શર્મા   બી.એસસી એમ એડ 

Qualification

:

બી.એસસી એમ એડ

Date of Birth

:

૧૮.૧૦.૧૯૫૮

Date of Joining for First Job

:

૦૧.૦૯.૧૯૮૧

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૧૮.૦૮.૨૦૦૦