શ્રી લલ્લું ભાઇ જી વણકર

આસિસ્ટંટ શિક્ષક

શ્રી લલ્લું ભાઇ  જી વણકર   બી.એ.બીએડ. 

Qualification

:

બી.એ.બીએડ.

Date of Birth

:

૩૧.૦૩.૧૯૬૮

Date of Joining for First Job

:

૦૫.૧૨.૧૯૯૬

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૦૫.૧૨.૧૯૯૬