શ્રી લેમસિંગ ભાઈ વી આમલીયાર

મદદનીશ શિક્ષક

શ્રી લેમસિંગ ભાઈ વી આમલીયાર એમ.એ.બી.પી.એડ 

Qualification

:

એમ.એ.બી.પી.એડ

Date of Birth

:

૦૫.૦૬.૧૯૬૯

Date of Joining for First Job

:

૦૫.૧૨.૧૯૯૬

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૦૫.૧૨.૧૯૯૬