શ્રી મંજુલા બેન કે. નિનામાં

મદદનીશ શિક્ષક

શ્રી મંજુલા બેન  કે. નિનામાં બી.એ.બી.ઍડ 

Qualification

:

બી.એ.બી.ઍડ

Date of Birth

:

૨૪.૦૪.૧૯૬૪

Date of Joining for First Job

:

૨૩.૦૯.૧૯૯૧

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૧૮.૧૨.૧૯૯૭