શ્રી કેતન કુમાર જે. પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

શ્રી કેતન કુમાર  જે. પટેલ   બી.એસ.સી. બી ઍડ 

Qualification

:

બી.એસ.સી. બી ઍડ

Date of Birth

:

૦૫.૧૧.૧૯૬૩

Date of Joining for First Job

:

૦૨.૧૧.૧૯૮૭

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૨૦.૦૨.૨૦૦૧