શ્રી અમરસિંહ એ. ઠાકોર

મદદનીશ શિક્ષક

શ્રી અમરસિંહ એ. ઠાકોર  બી.એસ.સી.એમ.પી.ઍડ 

Qualification

:

બી.એસ.સી.એમ.પી.ઍડ

Date of Birth

:

૧૧.૦૨.૧૯૭૯

Date of Joining for First Job

:

૧૨.૦૬.૨૦૦૬

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૧૨.૦૬.૨૦૦૬