શ્રી નીલા બેન બી. પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

શ્રી નીલા બેન બી. પટેલ   એમ. એ. બી. ઍડ.

Qualification

:

એમ. એ. બી. ઍડ.

Date of Birth

:

૦૮.૧૦.૧૯૭૫

Date of Joining for First Job

:

૧૨.૧૦.૨૦૦૭

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૧૨.૧૦.૨૦૦૭