શ્રી જયશ્રીબેન બી. પટેલ

શિક્ષણ સહાયક

શ્રી જયશ્રીબેન બી. પટેલ  એમ. એ. બી.ઍડ 

Qualification

:

એમ. એ. બી.ઍડ

Date of Birth

:

૧૬.૦૩.૧૯૭૭

Date of Joining for First Job

:

૧૨.૧૦.૨૦૦૭

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૧૨.૧૦.૨૦૦૭