શ્રી વીજયકુમાર આર. પંચાલ

ઓ. એસ.

શ્રી વિજયકુમાર આર. પંચાલ   બી. કોમ.

Qualification

:

બી. કોમ.

Date of Birth

:

૧૭.૦૯.૧૯૬૪

Date of Joining for First Job

:

૦૯.૦૫.૧૯૯૦

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૦૯.૦૫.૧૯૯૦