શ્રી અજયકુમાર એમ. પટેલ

સિનિયર કારકુન

શ્રી અજયકુમાર એમ. પટેલ   એચ.એસ.સી.

Qualification

:

એચ.એસ.સી.

Date of Birth

:

૦૧.૦૭.૧૯૭૪

Date of Joining for First Job

:

૦૧.૦૭.૧૯૯૩

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૧૪.૦૩.૨૦૦૦