શ્રી ભદ્રેસકુમાર બી. પટેલ

વહીવટી કારકુન

શ્રી ભદ્રેસકુમાર બી. પટેલ   બી.કોમ. 

Qualification

:

બી.કોમ.

Date of Birth

:

૨૫.૦૬.૧૯૬૪

Date of Joining for First Job

:

૧૫.૦૬.૨૦૦૬

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૧૫.૦૬.૨૦૦૬