શ્રી ભિખાભાઇ બી. રબારી

પટાવાળા

શ્રી ભિખાભાઇ બી. રબારી     નવ પાસ 

Qualification

:

નવ પાસ

Date of Birth

:

૨૨.૦૯.૧૯૬૦

Date of Joining for First Job

:

૦૯.૦૫.૧૯૯૦

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૦૯.૦૫.૧૯૯૦