શ્રી કનૈયાલાલ એચ. રાણા

સાથીસહાયક

શ્રી કનૈયાલાલ એચ. રાણા   બી.કોમ.એલ.એલ.બી.

Qualification

:

બી.કોમ.એલ.એલ.બી.

Date of Birth

:

૧૧.૧૦.૧૯૭૧

Date of Joining for First Job

:

૨૮.૦૧.૨૦૦૮

Date of Joining for Sharda Mandir

:

૨૮.૦૧.૨૦૦૮